Jiří Čejka je jistota v nejisté době,

nikdy vás nezradí!

Pozvánka k volbám

Jsem kocourek Pudink a na snímku jsem společně se svým parťákem PhDr. Jiřím Čejkou, starostou Vinohrad. Můj parťák bude znovu kandidovat v letošních obecních volbách na post vinohradského starosty. A já budu jemu i jeho kolegům a kolegyním na kandidátce držet všechny čtyři tlapky. Rozhodně bych je všechny volil, jsem však kočka a volit tedy nemohu. Ale Vy můžete.

Vážení Vinohraďané,

dovoluji si Vás pozvat k letošním obecním volbám, které se na Vinohradech budou konat ve dnech 23. a 24. září (v pátek a v sobotu). Vaše účast ve volbách a Vaše hlasy pro naše sdružení jsou důležité a podstatné, neboť významně ovlivní život Váš i Vašich blízkých na Vinohradech.

Vinohraďané, v čele naší obce stojím bezmála 20 let. S Vaší pomocí a podporou hodlám spolu se svými kolegyněmi a kolegy pokračovat v práci pro obec tak, aby se na Vinohradech dál příjemně žilo.

Vinohraďané, mnozí jste si nepochybně povšimli, že vztahy na vinohradské politické scéně značně zhrubly. V rámci politického zápasu ve snaze uchopit politickou moc, se šíří naší obcí pomluvy, nepravdy, očerňování a hanobení. Zkrátka to, co známe i z naší nejvyšší politiky. Touto cestou nekráčíme a kráčet nebudeme. Vaši přízeň si hodláme získat i nadále prací pro obec, prací pro Vás.

Vážení spoluobčané, ujišťuji Vás, že já osobně i mí kolegové na kandidátce, hodláme se vší odborností a pokorou prosazovat a hájit Vaše zájmy a Vaše vidění rozvoje Vinohrad.

Vážení Vinohraďané,
hodláte-li mne a mé kolegy co nejvíce podpořit, zakřížkujte na hlasovacím lístku políčko našeho sdružení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady. Podpoříte nás tak všemi svými 21 hlasy.

Děkuji Vám, Jiří Čejka

 

Volební program

PhDr. Jiří Čejka

historik, starosta
a kandidát
na vinohradského starostu

Vážení Vinohraďané,

z Vašeho rozhodnutí a z Vaší vůle stojím v čele vinohradské obce, bez několika týdnů, již 20 let. Kroky, které jsem za tu dobu se svými spolupracovníky učinil, jsou veřejností povětšině přijímány kladně. Snad proto také čelím se svými kolegy a kolegyněmi nepravdivé, hrubé, dehonestující až vulgární mnoho let trvající kampani ze strany takzvané opozice. Věřím však, že s Vaší pomocí a s Vašimi hlasy, bude na Vinohradech zachována slušnost, poctivost a pozitivní přístup ke správě a rozvoji naší městské části a k řešení Vašich problémů.

Vážení Vinohraďané, sdružení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady hodlá s Vaší pomocí pokračovat ve správě obce tak, aby na Vinohradech bylo i nadále dobře:

Životní prostředí

Životní prostředí

– budeme nadále prosazovat zdravé, zelené a příjemné Vinohrady péčí o veřejnou zeleň, výsadbou stromů či keřů, ochranou čistoty ovzduší (slévárna Heunisch v Líšni) či minimalizací hluku, prašnosti a dalšími potřebnými kroky,

– hodláme nadále prosazovat čistotu, pořádek a spokojený život na Vinohradech, doplňováním mobiliáře (laviček, odpadkových košů) či dalších vodních prvků v intravilánu Vinohrad,

– budeme pokračovat v každoročních postupných opravách vinohradských chodníků dlážděním, které je šetrnější k životnímu prostředí, je snadněji opravitelné a je rozhodně líbeznější než v mnoha ohledech problematický asfalt.

Bydlení

Bydlení

– i přes složitost dnešní doby (či právě proto) udržíme současnou výši nájemného v obecních domech. Současnou výši nájemného budeme držet i přes častá napadání a nesmyslná trestní oznámení z řad opozice. Musíme však podle ČSÚ zohlednit (jako ostatní obce) inflaci, kterou nemůžeme nijak ovlivnit (tzv. inflační koeficient). Tento vynucený krok, by však neměl zásadně ovlivnit výši nájemného a sociální postavení našich nájemníků,

– zahájíme postupnou rekonstrukci elektroinstalací v bytech obecních domů, a to spolu s výměnami původních kuchyňských linek za nové. Podle potřeby budeme přistupovat ke generálním opravám střech na obecních domech,

– budeme i nadále kompletně opravovat uvolněné obecní byty.

Doprava

Doprava

– vytvoříme viditelnější parkovací možnosti, například ve spolupráci se soukromým sektorem či městem Brnem. Budeme prosazovat zbudování parkovacích domů – na Vlčnovské ulici, při obchodním domě Billa, na Věstonické ulici a na dalších vhodných místech.

– ve spolupráci s vedením brněnského dopravního podniku, budeme i nadále „chránit“ existenci linek č. 25, 26, 78 a celkově prosazovat posílení veřejné dopravy (MHD) s Vinohrady po vybudování Velkého městského okruhu přes Tomkovo náměstí,

– nadále budeme prosazovat řešení Velkého městského okruhu v prostoru Vinohrad, a to vinohradským tunelem ve variantě jdoucí, co nejvíce mimo intravilán naší obce,

– umožníme ve spolupráci s městem Brnem vznik tras (cyklostezek) pro cyklisty a koloběžkáře

Bezpečnost a veřejný pořádek

Bezpečnost a veřejný pořádek

– pro zvýšení bezpečnosti našich obyvatel se zasadíme o rozšíření stávajícího kamerového systému, doplnění vybraných lokalit o veřejné osvětlení  a o razantnější postup proti původcům nepořádku,

– zvýšíme bezpečnost chodců na přechodech, doplněním vodorovného dopravního značení o symboly a nápisy či o stavebně-technické prvky. Zasadíme se o navýšení počtu osvětlených přechodů pro chodce, na předem vytipovaných místech.

Finance

Finance

– v oblasti obecních financí budeme, tak jako doposud, prosazovat vyrovnané hospodaření, tedy budeme pracovat, jako obvykle, s vyrovnaným rozpočtem.

Sport a volný čas

Sport a volný čas

– zřídíme další venkovní cvičiště a ta stávající rozšíříme o nové cvičební prvky a budeme i nadále pokračovat v renovaci venkovních hřišť (dětská hřiště, tenisové kurty a podobně),

– i nadále budeme na Vinohradech podporovat občanské, společenské, kulturní, sportovní a další volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.

Kultura

Kultura

– trvale zajistíme podporu Kulturnímu, vzdělávacímu a informačnímu centru, pobočce Knihovny Jiřího Mahena na Vinohradech, Senior klubu, folklornímu souboru Vinohraďánek, Vinohradskému spolku, Lize vozíčkářů, Svazu tělesně postižených Vinohrady – Líšeň, Pěv. sboru B. Hajnce a dalším významným i zdánlivě méně významnějším občanským sdružením, spolkům a institucím působících na Vinohradech,

– udržíme a posílíme věhlas tradiční Vinohradské výstavy vín, dále posílíme folklorní a vinařský charakter Vinohrad. Budeme podporovat a pečovat o náš obecní vinohrad. Zasadíme se o rozšíření nabídky Vinohradských trhů.

Školství

Školství

– nadále budeme významně podporovat zdejší vinohradské školství.

Sociální oblast

Sociální oblast

– vinohradským dětem, které budou od příštího roku navštěvovat kroužky, kurzy, příměstské tábory pořádané KVIC, poskytneme 50% slevu z ceny pořádané akce,

– samozřejmou pozornost hodláme nadále věnovat našim hendikepovaným spoluobčanům, seniorům i matkám a otcům samoživitelům. Za tímto účelem hodláme zřídit pro tuto skupinu obyvatel podpůrný fond, a to zejména v oblasti potravinové pomoci.

– pomůžeme občanům Vinohrad zajistit kvalitní sociální služby a prověříme možnosti v oblasti následné a hospicové péče.

Rozvoj obce

Rozvoj obce

– byli jsme proti výstavbě GO-UP, prosadili jsme možnost koupě pozemků městem Brnem a městskou částí. V místě, kde mělo GO-UP stát, podporujeme řešení výhodné pro co nejširší vinohradskou veřejnost – sport, rekreaci a relaxaci. Podporujeme nový záměr využití majitele pozemků tenisové kurty, dětské hřiště, přízemní objekt pro fitness centrum, jógu a 36 parkovacích míst.

– v oblasti územního plánování dohlédneme na to, aby případná výstavba obytných souborů Šedova a Nové Vinohrady proběhla v souladu s novým (připravovaným) Územním plánem města Brna,

– budeme naslouchat přáním a námětům občanů, jak zlepšit zdejší život (například úpravy MHD, umístění nových laviček, dalších odpadkových košů, umístění veřejných hodin a podobně).

Aktuality

Opatření ke zmírnění energetické krize

S ohledem na současnou špatnou situaci v oblasti energetiky, připravujeme záměr instalace solárních panelů na střechách objektů ZŠ, MŠ  a dalších domů ve správě MČ Brno-Vinohrady.

Odborný seminář: Osoby se zdravotním postižením jako ohrožená skupina v krizových situacích

16. září 2022 – Společenský sál, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. Moderuje: PhDr. Lukáš Karnet Účast na semináři zdarma. Drobné občerstvení zajištěno. Bezbariérový přístup. Záštitu nad akcí převzal starosta městské části Brno-Vinohrady, PhDr. Jiří Čejka.

Podařilo se uskutečnit

PhDr. Jiří Čejka
historik, starosta
a kandidát
na vinohradského starostu

Vážení Vinohraďané,


z Vaší vůle a z Vašeho přičinění stojím v čele vinohradské obce bezmála 20 let.

Je to pět volebních období. Během oné dlouhé doby, ale i v letos končícím volebním období (2018-2022) se podařilo uskutečnit či prosadit, spolu s týmem spolupracovníků, celou řadu prospěšných kroků, zlepšujících život na Vinohradech.

Na mnohé se již takřka zapomnělo, ty novější se pochopitelně pamatují poněkud lépe.

Podařilo se například:

 • zbudovat obytné a obchodní centrum uprostřed Vinohrad – OC2 (OD Albert),
 • provést masivní výsadbu a provádět průběžnou dosadbu veřejné zeleně, která je výjimečným činitelem lepšího životního prostředí i boje s měnícím se klimatem (velká letní vedra apod.). Vinohrady se postupně staly obcí obklopenou a prolnutou zelení.
 • úspěšně se podílet s Jihomoravským krajem (Odborem životního prostředí) na složitém a dlouhodobém zápase s líšeňskou slévárnou Heunisch, jejíž činnost negativně zasahuje do našeho ovzduší. Podařilo se nám ve spolupráci s Jihomoravským krajem, brněnským magistrátem, s Českou inspekcí životního prostředí i s našimi občany nepříjemnou situaci vyřešit a přinutit majitele slévárny učinit rozsáhlé kroky nápravy.
 • zřídit venkovní veřejné posilovny (cvičiště) v areálu školy na Bzenecké ulici a v areálu ZŠ Mutěnická (naproti Naději),
 • zřídit výběhy pro psy na Tvrdonické a Velkopavlovické ulici. Třetí oplocený psí výběh se v současnosti buduje při ulici Věstonická, a to vedle bývalého K-MASA.
 • zbudovat nový společenský sál Pálava ze školní jídelny bývalé ZŠ Bzenecká,
 • podařilo se zřídit další zdravotnické centrum – ordinace nových praktických lékařů (nad Albertem – Pálavské náměstí),
 • založit obecní vinohrad a udržet a podporovat jihomoravskou vinařskou a folklorní tradici, včetně pořádání již věhlasných vinohradských vinných výstav,
 • zbudovat a opravit dětská hřiště a veřejná sportoviště a opatřit je novými prvky,
 • v současné době budeme otevírat pro veřejnost nové fotbalové hřiště, s travnatým povrchem, na malou kopanou v areálu bývalé ZŠ Bzenecká,
 • po dlouhém úsilí se nám podařilo prosadit zbudování desítek nových parkovacích míst po obou stranách komunikace na Věstonické ulici dopravním značením a tím i vytlačit z těchto míst parkující vozy TIR,
 • před třemi lety jsme zahájili opravy vinohradských chodníků dlážděním, v nichž budeme
  i nadále pokračovat,

 • podařilo se, na základě našich osobních jednání s ředitelstvím Dopravního podniku města Brna, nově zřídit autobusovou linku č. 78 jako linku stálou,
 • podařilo se rozšířit kapacitu vinohradských školek o tři nové třídy (při MŠ Prušánecká) i s novou školní zahradou (v areálu bývalé ZŠ Bzenecká),
 • podařilo se nám odvrátit výstavbu tzv. GO-UP na soukromých pozemcích při ulici Bořetická. Radnice s výstavbou GO-UP nesouhlasila a navrhla odkup pozemků spolu s městem Brnem. V nedávné době se nám podařilo dojednat s majitelem nový vyhovující způsob využití prostoru, a to ke sportovním a rekreačním účelům. Z GO-UP se stala po takřka tři roky politická tahanice mezi radnicí a opozicí. I přes klacky házené pod nohy radnice, se nám podařilo zamýšlenou masivní výstavbu odvrátit.
 • podařilo se nám udržet a zachovat výši nájemného v obecních domech pro drtivou většinu nájemníků v původní výši. Tyto kroky považujeme za pomoc našim spoluobčanům v celostátně nelehké sociálně-ekonomické situaci. Ze zákona bude nájemné upraveno o inflační koeficient. S tím dělat nic nemůžeme. Nebude se však jednat o žádnou dramatickou částku.
 • v letech 2018-2021 jsme společné prostory obecních domů kompletně opatřili novou elektroinstalací,
 • nájemníci obecních bytů mají od roku 2020 možnost získat finanční příspěvek na obnovu bytového jádra a výměnu vstupních dveří od bytu,
 • v roce 2021 jsme nainstalovali v obecních domech nový kamerový systém,
 • zavedli jsme nový, efektivní způsob úklidu a správy obecních domů zřízením instituce domovníků,
 • v domě Mikulovská 9 se specifickými bezpečnostními požadavky, byly zbudovány nové evakuační výtahy,
 • a provedli jsme řadu dalších viditelných i méně viditelných kroků ve prospěch obyvatel Vinohrad a jejich života.

Napsali jsme

Kandidátní listina

1. PhDr. Jiří Čejka
67 let
starosta Vinohrad a historik
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

2. Bc. Michal Krejsa
37 let
1. místostarosta MČ Brno-Vinohrady
bez politické příslušnosti
navržen STAN

3. PhDr. Lukáš Karnet
45 let
předseda Krajské rady
zdravotně postižených
Idealisté, nezávislý kandidát

4. Michal Soldán
37 let
referent správních činností
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

5. RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
80 let
jednatel společnosti
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

6. Bc. Luděk Stix, DiS.
34 let
technický pracovník ve strojírenství
bez politické příslušnosti
navržen STAN

7. Miroslava Lamplotová
68 let
manažerka kvality zdravotnické laboratoře
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

8. Vladimír Konečný
46 let
obchodní zástupce
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

9. Stanislav Kopřiva
66 let
malíř a natěrač
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

10. Dr. Luděk Šubert
73 let
vojenský historik
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

11. Petra Vrabcová
38 let
technicko – administrativní referent
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

12. Ing. Tomáš Opluštil
38 let
vedoucí výroby
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

13. Mgr. Jiří Huňáček
62 let
ředitel KVIC
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

14. Marek Bárta
32 let
státní zaměstnanec
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

15. Ing. Miloslav Fabiánek
80 let
důchodce a stavbyvedoucí
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

16. Ing. Gabriela Dvořáková
29 let
finanční účetní
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

17. Marek Ondrák
39 let
automechanik – řidič
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

18. Milena Rojtová
61 let
vychovatelka
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

19. Jan Neubauer
79 let
předseda organizace tělesně postižených Vinohrady
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

20. Bohuslava Karnetová
66 let
důchodkyně
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

21. Lucie Pelíšková
41 let
provozní
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

Podpořte celý náš tým

Vážení Vinohraďané,

hodláte-li mne a mé kolegy co nejvíce podpořit, zakřížkujte na hlasovacím lístku políčko našeho sdružení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady.

Podpoříte nás tak všemi svými 21 hlasy.

Děkuji Vám, Jiří Čejka

Kontaktujte nás

Napíšete nám svůj dotaz či názor. Rádi odpovíme.

Nezapomeňte prosím vyplnit údaje označené symbolem *.

Jméno a příjmení: *

E-mail: *

Text zprávy: *

Prosím před odesláním klikněte na text Nejsem robot: *

Copyright 2022 © Jiří Čejka s občany pro Vinohrady

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků
a fotografií je bez souhlasu volebního uskupení Jiří Čejka s občany pro Vinohrady zakázáno.