Bytový odbor – shrnutí volebního období 2018-2022

Vážení čtenáři, na konci volebního období se sluší shrnout nejdůležitější záležitosti v oblasti péče o obecní bytový fond. Během celého volebního období jsme se vám snažili pravidelně přiblížit a informovat o všech podstatných záležitostech, které se týkaly obecního bydlení. Reálně mohu konstatovat, že se v oblasti péče o bytový fond stihlo za jedno volební období zrealizovat řadu větších i menších projektů, některé vyžadovaly určitý čas na přípravu, jiné se mohly

Read More...

Pozvánka na fotografickou výstavu osady Hamburk

Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na vernisáž a následnou fotografickou výstavu: Osada Hamburk ve vzpomínkách pamětníků. Výstava nás provede již zaniklou osadou, která se nacházela na dnešním území sídliště Vinohrady a přiblíží život jejích obyvatel. Pojďme nahlédnout do doby, kdy se v polích nad Židenicemi na spojnici starých cest, které vedly ze Židenic do Líšně, nacházela osada Hamburk. Původní osada existovala od počátku 40. let do pol. 80. let 20. stol. a nacházela se v prostoru dnešních

Read More...

Zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech

Vážení čtenáři, v druhé polovině letošního roku jsme přistoupili k zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech. Začátkem letošního roku, kdy jsme tento záměr publikovali ve Vinohradském Informu, probíhal výběr zhotovitele projektové dokumentace. Opodstatnění ke zbudování kamerového zabezpečení vycházelo především z negativních vlivů v domech jako byly různé krádeže, poškozování vstupních dveří do domu, ničení schránek nájemníků, černé skládky v domě, ničení

Read More...

Ukončení 3. etapy obnovy elektroinstalací 4. p. obecních bytových domů

Vážení čtenáři, začátkem října letošního roku byla dokončena třetí etapa obnovy elektroinstalací páteřních rozvodů ve společných prostorách obecních domů. Jednalo se o čtyřpodlažní bytové domy Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8. Cílem obnovy, stejně jako v předchozích dvou etapách, byla oprava páteřních rozvodů, instalace nových rozvodných skříní, výměna domovních telefonů, instalace světel s pohybovými čidly, vč. instalace

Read More...

Připomínky k návrhu ÚPmB 2021

V rámci pokračující tvorby nového Územního plánu města Brna, uplatnila (stejně jako v roce 2020) MČ Brno-Vinohrady k jeho návrhu své požadavky formou připomínek, a to následovně: Zi-7 Šedova B/v5 – připomínka: RMČ nesouhlasí s výškovým limitem B/v5 pro celou lokalitu Šedova. RMČ navrhuje v rámci připomínky zanesení dvou hodnot pro funkční a prostorové využití plochy. RMČ navrhuje lokalitu Šedova v polovině rozdělit na dva výškové

Read More...

Informace z Bytového odboru

Obnova staré elektroinstalace v OD pokračuje Jak jsem informoval začátkem letošního roku ve Vinohradském Informu, i v letošním roce pokračujeme v obnově starých elektroinstalací za nové ve společných prostorách obecních domů. Po vyřízení nezbytných administrativních úkonů a výběru zhotovitele (ELEKTRO PLUS, spol. s.r.o.) jsme započali práce v domě v Mutěnické ulici č. 15, 17, 19, a 21. Podle harmonogramu by měly práce postupně v celém domě skončit do poloviny července. Současně

Read More...

Informace k návrhu Územního plánu města Brna – Opakovaná veřejná projednání

Vážení občané, pořizování nového územního plánu města Brna se dostává do další fáze, do opakovaného veřejného projednání. Upravený návrh ÚPmB byl městem Brnem zveřejněn 14. května 2021. Základní informace naleznete níže na veřejné vyhlášce a na webu města Brna, kde jsou umístěny podrobnější informace k veřejným projednáním, jejich formě, či informace k uplatnění připomínek, námitek a stanovisek. Opakovaná veřejná projednání návrhu ÚPmB s odborným výkladem zpracovatelů

Read More...

Obezřetnost k pohybu cizích osob v domech

Vážení občané, v poslední době se v některých domech na území MČ Brno – Vinohrady začaly ve větší míře vyskytovat cizí osoby, které mohou být pod záminkou vpuštěni do domu i samotnými obyvateli. Jedná se především o osoby bez domova. Tyto osoby se následně zdržují na únikových schodištích, kde polehávají nebo se pohybují i v jiných částech domu, např. v prostorách sklepů. Bohužel jsme se již ze strany těchto osob setkali i s agresivitou. Dále se setkáváme

Read More...

Únor 2021

V roce 2020 začala m. č. uvolněné obecní byty kompletně rekonstruovat, vč. nového bytového jádra a elektroinstalace. Vážení občané Vinohrad, dovolte, abych vás pozdravil na začátku nového roku 2021 a popřál nám všem mnoho zdraví, které je pro nás všechny v posledních měsících tak důležité. Určitě by nikoho z nás před rokem nenapadlo, jaká zkouška se na nás chystá, zkouška, kterou prochází celé lidstvo. Zvládnutí celé

Read More...

Nově uvolňované obecní byty projdou generální opravou

Vážení čtenáři, během letošního roku městská část Brno-Vinohrady začala kompletně opravovat nově uvolňované obecní byty před jejich novým pronájmem zájemcům z pořadí žadatelů o byt MČ. I když se každoročně na Vinohradech uvolní tímto způsobem jen nevelký počet obecních bytů, je důležité, abychom rekonstrukci/obnovu bytového fondu zahájili a soustavně se jí věnovali. První letošní byty, určené ke kompletní generální opravě (GO), se uvolnily až

Read More...