Červen 2021

Domeček vás srdečně zve na letní tábory.


Vážení vinohradští spoluobčané,

blíží se, blíží čas prázdnin, čas dovolených. Potíže, které nám způsobila covidová pandemie, se nás nepříjemně drží. Ještě po odeznění nebezpečné infekce bude její působení patrné v celé naší společnosti, ba i jako jednotlivci budeme nějaký čas více či méně cítit covidové dopady na naši psychiku nebo tělesnou schránku. Důležité ovšem je, že ve chvíli, kdy píši tyto řádky, síla covidového viru slábne a jeho moc, zdá se, upadá. Jistě by to už chtělo návrat k běžným „předcovidovým“ zvyklostem a k zaběhnutému životnímu rytmu každého z nás, ovšem bez fatálních důsledků pro kohokoliv. V současné době se zamýšlíme a připravujeme spolu s vedením vinohradského kulturního centra možné varianty na Vinohradech oblíbených kulturně-společenských pořadů. Mám na mysli tradiční zábavný a soutěžní pořad Bavíme se na Vinohradech či hudební prezentaci mladých začínajících hudebníků a jejich kapel, známou pod názvem Mladé kapely nebo Vinohradský Woodstock. První z uvedených pořadů se pravidelně koná v září, Vinohradský Woodstock má tradičně vyhrazený termín na konci června. Uvidíme tedy, zda letos tyto kulturní akce v uvedených termínech vyslechneme a zhlédneme.

Vážení spoluobčané, jistě i ti, kteří nechovají pejska, si povšimli, že na Tvrdonické ulici byly v docela nedávné době na ploše psího výběhu umístěny nové cvičební či herní prvky pro pejsky. Psí výběh na Tvrdonické ulici, podobně jako druhý psí výběh v jižní části Vinohrad, je hojně využíván psy spolu s jejich „člověčím“ doprovodem. Herní prvky pro cvičení a dovádění pejsků tam dosud instalovány nebyly, a tudíž jsem velmi rád, že se tak stalo v letošním roce. Z mého laického pohledu mají psí cvičenci k dispozici slalomové hůlky prověřující obratnost v běhu, jakousi kladinu, kterou zdařile překoná psí borec vládnoucí přiměřenou rovnováhou či šikmou plochu k tréninku zdolávání nerovného terénu. Pro pejsky je překonávání takových překážek nejen sportovní výkon, ale též zábava, legrace a radost z pohybu. A jejich člověčí parťáci jsou, nepochybuji, pyšní na jejich psí výkony. Z důvodu bezpečnosti došlo loni k vysázení habrů na okraji výběhu, podél silniční komunikace. Vysázené habry, jak je jejich dobrým zvykem, doufám brzy (snad příští nebo přespříští rok) vytvoří hustou a neprostupnou přírodní zeď, chránící psí „sportovce“ a rejdily před projíždějícími auty a dalšími případnými nebezpečími.

Když se tu zmiňuji, vážení Vinohraďané, o psím výběhu na Tvrdonické ulici, musím uvést, že se mne také často ptáte, co že to vyrůstá za plotem areálu bývalé školy, hned naproti psího výběhu, přes silnici.  Rád Vám sděluji, že se nejedná o výstavbu grilu, venkovního hlediště a podobně, ale že se na oné ploše buduje dětské školní hřiště, určené pro tři nové pobočné třídy mateřské školy na Prušánecké ulici. To hřiště pro děti z nových tříd je zřizováno jednak „ze zákona“, jednak je přirozenou součástí každé školy či školky. Jedná se tedy o hřiště určené pro nově budované tři třídy, rozšiřující tak kapacitu mateřské školy. Mateřská školka na Prušánecké, rozšířená o tři třídy, nepochybně přispěje spolu s dalšími třemi obecními školkami k větší spokojenosti vinohradských rodičů s umísťováním jejich dětí v předškolních zařízeních. Podrobněji se o popisovaných krocích dozvíte z pera příslušného místostarosty v některém z příštích čísel Informu.

Ještě mi dovolte, vážení spoluobčané, zmínit se o problému zápachu v naší městské části. Zápach v ovzduší se nepravidelně, avšak často opakuje. Pravidelně se i obracím na příslušné úřady (Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna a na Odbor životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje). V žádostech o nápravu stavu a především zjištění původce těchto nežádoucích jevů budu spolu s našimi pracovníky životního prostředí pokračovat. Naposledy jsem se na oba úřady obrátil koncem dubna letošního roku a v odpovědích jsem byl ujištěn, že probíhají či proběhnou příslušná měření. Pro Vaši úplnou informovanost obě odpovědi – Odboru životního prostředí brněnského magistrátu a Odboru životního prostředí Jm kraje – v tomto čísle zveřejňuji. Věřím, že společně dospějeme k odpovídajícímu stavu našeho ovzduší.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám ničím nerušené ovzduší, brzký konec epidemie a především zdraví a pěkné prožití letních prázdninových dnů.

Jiří Čejka, starosta

 


 

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, dne 23. 04. 2021

Zápach v městské části Brno-Vinohrady

 

Vážený pane starosto,

dne 21.04.2021 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) Váš dopis, kde žádáte o informace k postupu prošetřování zápachu v městské části Brno-Vinohrady.

Referát ochrany ovzduší OŽP MMB dne 21.04.2021 přistavil mobilní vůz pro měření kvality ovzduší do areálu ZŠ Masarova v MČ Brno-Líšeň, ke kterému jsou instalovány vzorkovače Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), současně proběhlo přistavení mobilní techniky pro měření stejných škodlivin k Domovu pro seniory na ul. Věstonická v MČ Brno-Vinohrady. Celá měřící kampaň je řízena Krajským úřadem Jihomoravského kraje (KÚ JmK) a vyhodnocení a laboratorní rozbory bude provádět ČHMÚ. První výsledky z měření budou k dispozici koncem května, ovšem laboratorní rozbory a kompletní závěrečná zpráva bude vydána až koncem září 2021.

Pracovníci referátu ochrany ovzduší OŽP MMB provádí místní šetření v lokalitách Vinohrad, Líšně, Židenic i Juliánova zaměřená na hledání možných zdrojů zápachu. Taková šetření provádí i pracovníci Odboru životního prostředí KÚ JmK. Dne 20.04.2021 provedl OŽP MMB ve spolupráci s KÚ JmK kontrolu zaměřenou na zdroje znečišťování ovzduší a odpady ve společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Líšeňská 55, Brno. Kontrola nepotvrdila, že by zařízení bylo zdrojem zápachu. KÚ JmK dále přezkoumává integrované povolení k provozu slévárny Heunisch a na 30.04.2021 je vypsáno jednání, kterého se zúčastní i zástupce OŽP MMB. V případě nových zjištění Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

 


 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, dne 13. 05. 2021

Sdělení k podnětu na zápach obtěžující občany m. č. Brno-Vinohrady

 

Vážený pane starosto,

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), od Vás dne 20.04.2021 obdržel prostřednictvím datové schránky „Podnět k zápachu obtěžující občany městské části Brno-Vinohrady“, ve kterém na základě soustavných dotazů/stížností občanů ohledně stále přetrvávajícího štiplavého zápachu, žádáte o informace a sdělení výsledků měření, které měly proběhnout ve dnech 15.-18.03.2021 a o dalších krocích, které krajský úřad podniká v této záležitosti. S odůvodněním, že lidé v městské části Brno-Vinohrady díky neinformovanosti žijí v neustálých obavách, že zápach je pro ně zdravotním rizikem.

K obdrženému podnětu Vám sdělujeme následující:

Na úvod Vás chci ubezpečit, že řešením problematiky zápachu v lokalitách Brno-Líšeň a Brno­ Vinohrady z činnosti stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se krajský úřad stále intenzivně zabývá, ale určení zdroje zápachu, který se vyskytuje nepravidelně, není úplně snadné.

K Vaší žádosti o sdělení výsledků měření Vám sdělujeme, že protokol je součástí spisu vedeného krajským úřadem (sp. zn. S-JMK 143020/2020) ve věci dosud neukončeného přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení č. j. JMK 24749/2005/OŽP/Mik/13 ze dne 11.11.2005, ve znění následujících 12 změn, vydaného k provozu zařízení „Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň. Na výkon této přezkumné činnosti se vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a bez souhlasu kontrolované osoby nelze jí předložené dokumenty poskytnout třetím osobám. Provozovatel předmětného zařízení takový souhlas krajskému úřadu neposkytl. Vámi požadovaný protokol o autorizovaném měření emisí Vám proto nyní krajský úřad není oprávněn poskytnout.

K Vaší žádosti o sdělení následujících kroků krajský úřad sděluje, že na základě doposud obdržených podkladů od provozovatele, dotazníků od občanů (zaevidovaných 69) a záznamů z šetření pracovníků krajského úřadu v okolí slévárny (74 záznamů) provedl krajský úřad dne 30.04.2021 v místě zařízení v rámci probíhajícího přezkumu místní šetření, na nějž přizval Českou inspekci životního prostředí OI Brno, Krajskou hygienickou stanici JMK a MMB, odbor životního prostředí, referát ochrany ovzduší. Při tomto šetření byly projednány dosavadní shromážděné podklady a dohodnuty další požadavky na podklady, které budou v rámci přezkumu doplněny do 30.06.2021, aby bylo možno přesněji určit příčinu obtěžujícího zápachu.

Pro zjištění aktuálních dat o kvalitě ovzduší a zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší v lokalitě Brno Vinohrady zadal Jihomoravský kraj provedení měřicí kampaně Českému hydrometeorologickému ústavu. Cílem kampaně je objektivní zjištění kvality ovzduší v této části města Brna, a to referenčními nebo navázanými metodami dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. V této kampani jsou měřeny škodliviny, které stávající státní imisní monitoring v daných lokalitách nezajišťuje. Měřicí kampaň sleduje zejména škodliviny, které mohou ve vybraných lokalitách dosahovat vysokých koncentrací (N02, PM10 a PM2,5), a jsou také zjišťovány koncentrace specifických znečišťujících látek z průmyslových činností. Budou provedeny další chemické analýzy odebraných prachových částic – každý den bude proveden odběr pro stanovení koncentrací benzo[a]pyrenu a dalších polyaromatických uhlovodíků {„PAU“). Za účelem lepšího poznání složení ovzduší a potenciální identifikace zdrojů jsou odebrány i vzorky k následné analýze koncentrací kovů, a to nejen těžkých kovů s platným imisním limitem, ale i dalších kovových prvků.

O dalším postupu Vás budeme informovat.

Současně přikládám dotazník na zápach, který můžete zaslat občanům, aby ho v případě výskytu zápachu vyplnili a následně zaslali na e-mail: berankova.lucie@kr-jihomoravsky.cz

Za spolupráci Vám děkujeme.

S pozdravem

Ing. Jiří Hájek, v.r.

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí