Červenec-srpen 2018

Vážení vinohradští spoluobčané,

v těchto posledních červnových dnech, těsně před vypuknutím školních prázdnin, byly dokončeny práce na opravě dvojitého chodníku v centru Vinohrad jeho vydlážděním. Tento chodník, vedoucí od přechodu v jižní části Pálavského náměstí až po ulici Bořetickou, je počátkem postupných oprav všech našich chodníků, nikoliv jak tomu bylo dosud primitivní asfaltáží, ale způsobem noblesním, od pohledu vzhledným a moderním – tedy dlážděním. Nikdo, s kým jsem se bavil o novém způsobu oprav, tedy o dláždění, nebyl proti tomuto postupu, ba naopak. Byl to však problém, věřte mi, dláždění prosadit. Část radních zřejmě natolik miluje asfalt, jeho vůni a vzhled, že byla dosti sveřepě proti dlažbě. Rozum se vyčerpal a na chvíli zastavil. Ono dláždění mělo začít již loni, ale o rok se tak opozdilo. Nakonec se podařilo ho prosadit a od dnešních dnů bude úsek nového dlážděného chodníku sloužit jako příklad pro další postupné opravy všech chodníků na Vinohradech. Na opravách větších chodníkových ploch, rovněž dlážděním, jsem se dohodl se zástupci Brněnských komunikací, které i u nás na Vinohradech spravují značnou část těchto komunikací pro pěší. Vydláždění dvojitého chodníku od Pálavského náměstí až po ulici Bořetickou přišlo na čtyři miliony korun. Takřka polovinu těchto financí tvořila dotace (přesně 1,9 milionu Kč), která tak výrazně ulehčila vinohradské obecní kase. I příští rok budeme usilovat o podobnou dotaci a provedeme obdobnou opravu většího úseku chodníku, tentokrát v severní části Vinohrad. Všechny další významnější opravy by se v budoucnu měly dít již jen dlážděním. Věřím, že tomu tak bude, že již nenastanou žádné slaboduché a nešťastné obstrukce, jako tomu bylo loni. Přeji příjemnou chůzi po nové vinohradské dlažbě.

Vážení spoluobčané, nově vydlážděný chodník prochází středem obce, vine se kolem naší základní školy na Mutěnické ulici, kde na něj, i na chodce a na žáky, po řadu let moudře vzhlíží z vysokého soklu busta Jana Amose Komenského. Možná jste si také povšimli, že docela nedávno měl učitel národů ve tváři slavnostnější a spokojenější výraz, než v jiné dny.

I on byl zřejmě spokojen, že v pondělí 18. června ve vší parádě slavila vinohradská základní škola na Mutěnické ulici významné třicáté výročí svých narozenin. V časových rozměrech mladých Vinohrad jde o výročí letité a tudíž významné. O významu školního jubilea svědčil též značný zájem veřejnosti, především rodičovské obce. Byl jsem oné slávy rovněž účasten a musím vám říci, že jsem byl ohromen dovedností, schopnostmi i talentovaností dětí, tedy žáků „Mutěndy“, kteří vystupovali na akademii v tělocvičně školy či prováděli návštěvníky v kabinetech s rozličným odborným zaměřením od chemie po historii školy. Děti – žáky – má škola Mutěnická talentované a vzdělávání přístupné. V tom je velká síla a potenciál školy do budoucna. Další mocný pilíř, který vinohradský vzdělávací ústav spolehlivě podpírá, představují učitelé školy, na čele se svojí ředitelkou. Mnoho, snad většinu, jich znám osobně. Vím tedy, že takřka všichni své „děti“, své žáky, mají moc rádi a pro školu žijí. Každý den je Jan Amos pozoruje a malinko, jen nepatrně, že to ani nelze postřehnout, pokyvuje souhlasně hlavou. Ale vážně. Na Vinohradech máme kvalitní základní školu. Tu kvalitu vytvářejí především učitelé, kteří zde denně (snad kromě prázdnin) podstupují a vedou výuku svých žáků. Kvalitu školy vytvářejí také žáci, kteří jsou středem a smyslem veškerého snažení školy. A nezapomeňme na rodiče vzdělávaných dětí. Ti rovněž nesou na svých, často drobných bedrech (mám na mysli zástupy oněch starostlivých a někdy uhoněných maminek), velkou tíhu, spojenou se vzděláváním a výchovou svých milovaných dětí. Všem, žákům, učitelům i rodičům, popřejme mnoho zdaru v jejich společném snažení. Vzdělávacímu ústavu – Základní škole na Mutěnické ulici – popřejme spokojené žáky, spokojené učitele a spokojené rodiče. Navěky.

Vážení spoluobčané, vážené vinohradské děti, prázdniny jsou zde. I čas dovolených nadešel. Využijte chvil volna plně a jak sami uznáte. Rozjeďte se do všech stran světa či zůstaňte ve vlasti. Poznávejte zajímavosti cizích krajů, nebo „jen“ lenošte na březích moří či řek. Zkrátka to o prázdninách a dovolených rozjeďte. Vraťte se však na Vinohrady ve zdraví a plni energie. Hezký letní čas.

Jiří Čejka, starosta