Červenec-srpen 2020

V červnu se již opět vinohradští senioři sešli na společném cvičení ve Společenském sále Bzenecká.


Vážení vinohradští spoluobčané,

Léto přichází a to letošní je, a bude ve srovnání s těmi předešlými, poněkud specifické. Ubude nepochybně zahraničních dovolených a naopak bude více využívána k rekreaci, k dovoleným a dětským prázdninám domácí půda. Možná vzroste počet prázdninových pobytů u babiček (které ostatně dříve bývaly zcela běžné), lidé na dovolených využijí ve větší míře domácí turistiku po památkách a našich (případně slovenských) horách, nížinách, řekách, rybnících, koupalištích, či prostě budou své dovolené prožívat letos na svých chalupách, chatách či zahradách. I tak se dají příjemně strávit letní dny volna a odpočinku, nenáročně, ale k plné spokojenosti.

Vážení Vinohraďané, prvního dne měsíce června projednávala rada vinohradské městské části, kromě mnoha dalších bodů, žádost firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. vyjádřit se coby správce stavbou dotčených pozemků k projektové dokumentaci stavby „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“ a ke zřízení služebnosti. K uváděné stavbě totiž budou, z důvodu uložení inženýrských sítí (vedení kabelu vysokého napětí, přípojka kanalizace, přípojka vody), dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, u nichž správu vykonává městská část. Jde o pozemky – zatravňovací panely pro parkování aut u domu Bořetická 24, chodník ze zámkové dlažby v parku cihelna, asfaltová plocha pod sportovní halou ZŠ Čejkovická či travnatá plocha u trafostanice před ZŠ Čejkovická. Multifunkční sportovní centrum by se podle projektu mělo nacházet v prostoru Růženina dvora na dnes již soukromých pozemcích, územním plánem určených ke sportu a rekreaci. Záměr stavby, ke které se bude s největší pravděpodobností vyjadřovat také město Brno, obsahuje dvě kryté hokejové haly, hotel a parkoviště. Je třeba uvést, že záměr pořízení sportovního hokejového centra není nic nového a je vinohradské veřejnosti z minulých let známý. Již v minulosti, kdy ještě pozemky v Růženině dvoře byly z pohledu vlastnického smíšené (soukromé, města Brna), se mnou vedená radnice snažila vlastnicky zcelit prostřednictvím města Brna držbu pozemků (směnou, odkupem) ve prospěch Vinohrad (potažmo města Brna). Naše radnice měla (a ještě má) představu využít plochu Růženina dvora coby lesopark, umožňující rozličné sportovní, herní i odpočinkové aktivity pro široké spektrum vinohradských obyvatel. Rada města Brna však (je to pár let) odmítla na naši žádost odkoupit a směnit zbývající soukromé pozemky v Růženině dvoře a připojit je tak ke zde ležícím pozemkům městským, ale naopak pozemky městské prodala a směnila ve prospěch soukromníka, nikoliv tedy ve prospěch Vinohrad. Záměr zřídit v Růženině dvoře hokejové haly s hotelem odmítla vinohradská rada už v roce 2015 a opakovaně v roce následujícím 2016. Naše odmítnutí této stavby bylo rovněž čile publikováno a záporný postoj k ní trvá dodnes, kdy ovšem účastníkem řízení bude město Brno. Případ je velmi podobný nedávno pohnutě probíranému případu zamýšlené výstavby GO UP. Podoba je i v tom, že obec oba záměry (GO UP i hokejové centrum) odmítá a má sama záměr využití – ne pro úzkou – ale naopak pro širokou veřejnost vinohradskou.

Vážení spoluobčané, již ustanu s popisem této nezáživné, leč velmi zásadní kauzy. Dovolte mi však, než odložím pomyslné pero, ještě odcitovat pro Vaši informovanost usnesení rady městské části Brno-Vinohrady k projektové dokumentaci stavby onoho hokejového centra s hotelem. Usnesení bylo přijato
1. června 2020:

„Rada m.č. Brno-Vinohrady nesouhlasí za správce pozemků …..(následuje výčet parcelních čísel, pozn. autor)

-s jejich dotčením v souvislosti se stavbou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“

– se zřízením služebnosti k těmto pozemkům

I přes uzavřenou smlouvu (směnná č. 6317045288) mezi statutárním městem Brnem a vlastníkem pozemků (investorem stavby) ze dne 1.2.2018, kdy se statutární město Brno zavazuje, že v souvislosti s budoucím využitím pozemků umožní komunikační napojení a vedení veškerých investičních sítí z ulice Jedovnická přes dotčené pozemky, RMČ Brno-Vinohrady nesouhlasí se stavbou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“. Rozhodnutí RMČ navazuje na usnesení z 15. Schůze RMČ ze dne 7. 10. 2015 a 26. Schůze RMČ ze dne 15. 5. 2016, ve kterých RMČ nesouhlasí s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.“ Tolik usnesení vinohradské rady z prvního června letošního roku. Důvodem takto formulovaného rozhodnutí je po mém soudu poznání, že přínos onoho hokejového zařízení s hotelem je pro naši městskou část spíše nulový, ne-li problematický (zvýšená doprava a s ní spojené další vlivy a zábor jednoho z mála větších vinohradských pozemků pro širší veřejné využití). Rada městské části v souvislosti s připomínkami do nově koncipovaného územního plánu uplatňuje požadavek změny dnešní plochy Růženina dvora (včetně plochy hokejových hal
a hotelu) na plochy zeleně.

Tyto následující tři věty budiž odměnou pro ty, kteří se statečně „prokousali“ výše publikovaným houževnatým, nevstřebatelným, nepěkným a neučesaným textem: není to zase tak dávno, co byl psí výběh na Tvrdonické ulici při areálu bývalé školy oddělen od silnice vysázenými dřevinami. Ony sazenice, které nepřehlédnete, jsou habry. Budou se průběžně stříhat a po několika letech vytvoří tyto dnes rozevláté, astenické sazenice velmi bytelný, hustý živý plot. A o to jde.

Vážení vinohradští spoluobčané, mnoho zdraví a krásné letní dny. Obé vám přeji s veškerou vážností.

Jiří Čejka, starosta