Informace k návrhu Územního plánu města Brna – Opakovaná veřejná projednání

Vážení občané,

pořizování nového územního plánu města Brna se dostává do další fáze, do opakovaného veřejného projednání. Upravený návrh ÚPmB byl městem Brnem zveřejněn 14. května 2021. Základní informace naleznete níže na veřejné vyhlášce a na webu města Brna, kde jsou umístěny podrobnější informace k veřejným projednáním, jejich formě, či informace k uplatnění připomínek, námitek a stanovisek.

Opakovaná veřejná projednání návrhu ÚPmB s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat v pondělí 21. a úterý 22. června 2021 od 15 hod., a to jak prezenční formou v areálu Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 405/1, tak i formou distanční v podobě online přenosu. Podrobnější informace a odkazy naleznete níže na veřejné vyhlášce.

Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29. června 2021 včetně, může každý uplatnit své písemné připomínky.

K dispozici je také tištěná verze návrhu Územního plánu města Brna – MČ Brno-Vinohrady, umístěná ve venkovních vitrínách (u vstupu do OD Albert a u budovy radnice naproti České spořitelny).

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta m.č.

 


 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“ nebo „pořizovatel“) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst. 1 písm. a), s ohledem na § 188 odst. 3, § 53 odst. 2 za obdobného postupu podle § 52 odst. 1,2,3,4 a § 22 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje

Opakovaná veřejná projednání

návrhu Územního plánu města Brna

(po provedené podstatné úpravě ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona)

včetně

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat

v pondělí 21. a úterý 22. června 2021

od 15:00 hod

kombinovanou formou projednání:

  • prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed
  • distanční podoba formou online přenosu (jednotlivé odkazy) projednání bude dostupná na:

https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/

Podstatně upravený návrh Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále jen „podstatně upravený návrh ÚPmB“) bude vystaven:

■ v listinné podobě v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží, Kounicova 67, Brno, a bude k nahlédnutí přístupný od 14. 5. 2021 do 29.6.2021 včetně,

■ v elektronické podobě formou vzdáleného přístupu na https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/ ve stejné lhůtě.

Magistrát města Brna

Odbor územního plánování a rozvoje