Listopad 2021

V sobotu 2. října se ve společenském sále Pálava na Bzenecké slavil Dne seniorů, kde více než šedesát diváků zpívalo s cimbálovkou Javor, užívalo si taneční vystoupení a kreace několika skupin souboru Carolka, vedeného Zuzanou Kovandovou a nakonec prožívalo koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce (na fotografii), který vystoupil na Vinohradech po hodně dlouhé přestávce. 


Vážení vinohradští spoluobčané,

podzim, i ten vinohradský, právě vrcholí. Listí opadává z korun listnatých stromů, sychravé, deštivé počasí a vlhký chlad námi pronikají až na dřeň. Ocitli jsme se zkrátka v pozdní podzimní atmosféře, se kterou přicházejí očekávané adventní dny a týdny, za nimi pak dětmi netrpělivě očekávaná doba vánočních svátků, po nichž přichází nezadržitelně konec roku. A nastupuje rok nový.

Právě v čase blížícího se závěru roku nás zastihla dobrá zpráva o zdařilém postupu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v šetření znečišťování vinohradského (ale i líšeňského,  židenického i juliánovského) ovzduší silným zápachem. Onen zápach sužoval i Vinohrady dlouhý čas, snad až dva roky. Za původce těchto patálií se odhadem považovala Slévárna šedých litin HEUNISCH, s. r. o. v Líšni. Oprávněné stížnosti našich obyvatel na neočekávaně se vynořující nehorázný zápach nebraly konce. Já jsem se za vinohradskou radnici se žádostmi o nápravu obracel na příslušné orgány, řešící narušování životního prostředí: na Odbor životního prostředí Magistrátu Města Brna, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje či na Českou inspekci životního prostředí. Také jsem s majitelem slévárny panem Heunischem jednal na naší radnici. Požádal jsem ho o sjednání nápravy při kontaminaci ovzduší zápachem v případě, že jeho firma je oním původcem. To v té době ještě nebylo „autorství“ zápachu slévárně měřením prokázáno, či přesněji řečeno dokázáno. Značnou úlohu v řešení neblahé situace sehrála i řada našich občanů, kteří se rovněž vytrvale obraceli na uváděné instituce a požadovali řešení, tedy ukončení obtěžujícího puchu.

A právě docela nedávno byl původce zápachu na Vinohradech „chycen za ruku“. Byla jím skutečně společnost Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. Měření, které odhalilo zdroj zápachu, objednal Odbor životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje. Samotné měření prováděl Český hydrometeorologický ústav na stanovištích na Věstonické ulici a na ulici Masarova v Líšni. V protokolu krajského úřadu je uvedeno: „ …že nebylo zjištěno porušení povinností stanovených ve stávajícím platném znění integrovaného povolení a platnou legislativou. Bylo však bez dalších pochybností potvrzeno, že předmětné zařízení společnosti Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. je významným zdrojem zápachu, který masivně obtěžuje občany, a to  v přímé závislosti na meteorologických podmínkách, především pak na směru a síle větru“. Důležité pro nás je, že měření neprokázalo nebezpečné koncentrace látek v ovzduší. V závěru odborné zprávy Českého hydrometeorologického ústavu (který měření prováděl) autoři uvádějí následující: „Z pohledu o ochraně ovzduší nevykazovaly lokality Brno – Masarova a Brno – Věstonická jakkoliv zhoršenou kvalitu ovzduší po stránce překračování imisních limitů či koncentrace látek, které jsou v zákoně o ochraně ovzduší definovány jako znečišťující látky.“ K zápachu a jeho možným dopadům na životní prostředí tatáž odborná zpráva uvádí: „Výsledky této zprávy nejsou v rozporu s pozorovaným zápachem. Je v praxi nemožné zjišťovat v ovzduší koncentrace všech potenciálních látek, které by se v něm mohly nacházet. Zápach může být vyvolán například i velmi nízkými koncentracemi těkavých látek. Takovýto zápach může být svým charakterem více či méně obtěžující, avšak z pohledu imisních limitů pro ochranu zdraví nezávadný.“ Tolik tedy odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. V současné době probíhá na Jihomoravském krajském úřadě správní řízení „ve věci vydání změny č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň.“ Slévárna by měla pod vlivem správního řízení modernizací technicky zajistit, aby nedocházelo k únikům zapáchajících látek, případně by její provoz mohl být ohrožen. Věřme, že náprava, která přijde, přijde co nejrychleji. Jako městská část to budeme požadovat.

Vážení Vinohraďané, další příjemná zpráva v pozdně podzimním čase se vztahuje k bývalému společenskému sálu nad Albertem. Po zbudování nového kulturního a společenského sálu „Pálava“ v areálu bývalé základní školy na Bzenecké, sál nad Albertem ztratil význam kulturního zařízení. Dlouho a lopotně jsme hledali jeho využití. Zájemců o pronájem bývalého společenského sálu bylo více, leč vždy před uzavřením smlouvy se objevily nějaké komplikace, nějaké nepřeklenutelné překážky a muselo se kráčet dál. Podávali jsme inzeráty, postupovali jsme sami nebo ve spolupráci s realitními kancelářemi, ale úspěch se nedostavoval. Až letos v polovině roku se na obzoru objevila, coby vážný zájemce, společnost MOJE AMBULANCE, a.s. S tou jsme si nakonec plácli. Smlouvu o pronájmu jsme uzavřeli letos na podzim, přesněji 30. října. Společnost v prostorách bývalého společenského sálu zbuduje dvě ambulance praktických lékařů, čekárnu a zázemí pro personál. Pro veřejnost by se měly ambulance otevřít co nejdříve. Společnost počítá se zahájením ordinování v průběhu ledna či února následujícího roku. Tak z toho mám, stejně jako řada Vás, radost.

Vážení Vinohraďané, dovolte mi v samém závěru úvodníku jedno malé, leč důležité sdělení. V úterý 30. listopadu v 17 hodin se uskuteční slavnostní zažehnutí vinohradských vánočních stromů v prostoru před radnicí. Zažehnutí vánočních stromů bude doprovázeno vánočními vinohradskými trhy, které budou zájemcům otevřeny již v 15 hodin. Těším se na setkání s Vámi i na setkání s vinohradskými dětmi, pro které je slavnost určena především. Všichni buďte, prosím, vážení vinohradští spoluobčané, zdraví, šťastní
a spokojení.

Jiří Čejka, starosta