Připomínky k návrhu ÚPmB 2021

V rámci pokračující tvorby nového Územního plánu města Brna, uplatnila (stejně jako v roce 2020) MČ Brno-Vinohrady k jeho návrhu své požadavky formou připomínek, a to následovně:

Zi-7 Šedova

B/v5 – připomínka: RMČ nesouhlasí s výškovým limitem B/v5 pro celou lokalitu Šedova. RMČ navrhuje v rámci připomínky zanesení dvou hodnot pro funkční a prostorové využití plochy. RMČ navrhuje lokalitu Šedova v polovině rozdělit na dva výškové limity v jedné funkční ploše (viz funkční plocha Zi-8, která obsahuje rovněž dvě funkční a prostorové využití), a to na severní část s limitem B/v4 a jižní část s limitem B/v5.  RMČ Brno-Vinohrady reflektuje snahu snížit deficit bytů na trhu, ovšem nesouhlasí s jednotným výškovým limitem plochy bydlení v hodnotě B/v5 pro celou lokalitu a tedy s navyšováním výškových limitů v celém dotčeném území, jak uvádí nový Návrh ÚPmB z roku 2021. RMČ navrhuje rozdělení, kdy severní polovina směrem k sídlišti Vinohrady, bude akcentovat nižší výškový limit (B/v4), oproti jižní polovině, kde zůstane navrhovaný limit zachován (B/v5).

Zi-8 Čejkovická

S/a3 – připomínka: RMČ požaduje snížit nově navrženou výšku z hodnot S/a3 na hodnotu S/a2 a změnit S/o1 na S/a1. Původní výškové hodnoty v dané lokalitě se pohybovaly na stupni 1 (3-7 m). RMČ konzistentně nesouhlasí se vznikem hokejových hal s hotelem v dané lokalitě s ohledem na okolní silnou zástavbu území. RMČ dále požaduje (z důvodu dvou funkčních využití S/a1, S/a2) doplnění a upřesnění textové části charakteristiky lokality, rozvoj lokality, ochrana hodnot, a to o jednoznačnou specifikaci
k čemu je jedna a druhá hodnota v jedné funkční ploše určena. V současném Návrhu nového ÚPmB z roku 2021 se na jedné funkční ploše určené pro sport nacházejí dvě značky (S/o1, S/a3), které mezi sebou nedisponují ohraničením. RMČ požaduje zajistit jednoznačné ohraničení plochy S/a2 určené pro záměr hokejových hal od zbývající plochy S/a1 do nového ÚPmB.

RMČ navrhuje doplnění ohraničení zmíněných ploch zanesením do nového ÚPmB a doplnění textu charakteristiky lokality: Lokalita je určena pro rozvoj volnočasových a sportovních aktivit nejen pro Vinohrady. Plochy vycházejí z dokumentu Koncepce sportu města Brna na léta 2018-2030, který v lokalitě uvádí jako záměr hokejové haly ohraničené plochou S/a2 a zbývající ohraničenou plochu S/a1.

Zi-10

W/v3 – připomínka: RMČ Brno-Vinohrady trvá na svém požadavku na snížení výšky budov z W/v3 na W/v2 v předmětné lokalitě. Rada městské části bere na vědomí záměr využití území pro možný vstup do lokality sportovně rekreačního areálu (tzv. Hapalův park) a navrhuje výškové omezení, které by umožnilo adekvátní výstavbu, která by sloužila dotčené lokalitě.

Zi-16 Odkaliště Hády východ

C/v4 – připomínka – RMČ požaduje snížit výškový limit území z C/v4 na C/v3.

RMČ reflektuje potřebu bytové výstavby ve městě Brně. Plocha obytná smíšená umožnuje rozvoj bydlení v této lokalitě, oproti ploše komerce, která je uvedena v Návrhu ÚPmB z roku 2020. RMČ akceptuje změnu funkční plochy z plochy komerční na plochy smíšené obytné.

Ovšem navýšení výškového limitu nově v ploše obytné smíšené přinese další negativní vlivy v této lokalitě. Výškový limit 4 umožňuje mimo jiné i výstavbu lokální dominanty do 40 m. MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě a konzistentně nepodporuje vznik lokálních dominant na tomto území, které budou při výšce 40 m působit rušivě s ohledem na horizont okolí.

MČ Brno-Vinohrady již několikrát upozorňovala na nevhodnou výšku lokální dominanty v této lokalitě v souvislosti s horizontem. Vznik nové zástavby v plochách obytných smíšených je především směřován pro bydlení, občanské vybavení, služby nebo pro objekty pro maloobchod. Nově stanovená plocha pro smíšené obytné využití výrazně podporuje rozvoj bydlení ve srovnání s původním Návrhem ÚPmB z roku 2020, který v této lokalitě připouštěl využití pro komerční vybavení z 50 %. Právě z důvodu rozvoje bydlení na plochu požaduje RMČ snížení výškového limitu z C/v4 na C/v3.

za RMČ Brno-Vinohrady

Michal Krejsa, místostarosta