Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna

V současné době Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, připravuje návrh nového Územního plánu města Brna (dále ÚPmB) jako výsledné řešení rozvoje města.

Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Zpracovatelem nového ÚPmB je Kancelář architekta města Brna (KAM).

V rámci projednávání návrhu ÚPmB bylo možno uplatnit požadavky formou námitek a připomínek. RMČ Brno-Vinohrady podle čl. 18 Statutu města Brna uplatnila k návrhu nového ÚPmB své požadavky formou připomínek, kde např. požaduje udržení a rozvoj zelených ploch, zohlednění ploch pro sportovní využití, návrh rozšíření ploch pro parkování či umožnění možného budoucího rozvoje školního areálu ZŠ Čejkovická. V rámci připomínek RMČ dále např. nesouhlasila s rozšířením plochy pro bydlení v lokalitě Pálavské náměstí na úkor zeleně a vyhlídkového místa, nebo požaduje v plochách navržených pro komerční vybavenost snížení výškového limitu budov.

 

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje na 26. schůzi dne 1. června 2020 připomínky k projednávané ÚPD:

 

Zi-5 Odkaliště Hády sever

Připomínka – RMČ požaduje ponechat celou návrhovou plochu pro sport S/o1 v této lokalitě dle současného ÚPmB. Z důvodu:

1) Zachování zelených ploch v novém ÚPmB zůstane i nadále vhodným doplněním současné lokality, a to především v souvislosti s plánovanou výstavbou v Maloměřicích a plánovaným vybudováním tzv. Hapalova parku.

2) Zachování plochy pro dopravu (nyní DG-parkoviště) u komunikace Žarošická, kdy je pro MČ Brno-Vinohrady v souvislosti s nedostatečnými kapacitami pro parkování tento požadavek zásadní.

 

Zi-8 Čejkovická

S/o1 – připomínka: RMČ požaduje změnit využití části funkčního území nyní navrženého pro Sport S/01 na plochu zeleně Z, kromě vyznačeného území, kde plochu pro sport S podporuje, a to z důvodu návaznosti plochy sportu na pozemcích p. č. 7966/7, 7966/8, 7966/12, 7966/13, 7966/14, 7966/15- viz mapa. Jedná se o území v prostoru bývalého dobývacího pásma – Růženin dvůr. Celá lokalita bývalého dobývacího pásma se nachází v oblasti vysoké koncentrace okolní zástavby a je vystavena silnému silničnímu provozu z ulice Jedovnické. Je to zásadní a klíčový důvod, proč udržet do budoucna zelené plochy právě v této lokalitě mezi oběma sídlištními celky. I v rámci plochy veřejné vybavenosti, která je určena pro další rozvoj (dostavbu pavilonu) školního areálu (V/a2/s), který se zde nachází a je v těsném sousedství silnic a křižovatky Jedovnická x Novolíšeňská, která je zatížena silným provozem a vysokou koncentrací škodlivých látek, se RMČ jeví vhodné, aby se v sousedství nově zamýšleného školního pavilonu nacházela funkční plocha Z (zeleně), která bude také navazovat na plochy sportu severně od ZŠ Čejkovická.

 

Zi-9 Žarošická jih

Připomínka – RMČ požaduje změnit návrhové území W (komerce) na plochu D (doprava.)

MČ Brno-Vinohrady vzhledem k vysoké koncentraci zástavby a nedostatku parkovacích míst jednoznačně upřednostňuje vznik funkčního území, které bude reflektovat potřeby obyvatel, pro vznik nových parkovacích stání. RMČ upozorňuje, že celá návrhová lokalita pro výstavbu komerčního využití není vhodná i z důvodu vysoké koncentrace sítí (zásobování elektrickou energií) a (zásobování pitnou vodou).

 

Zi-10 Jedovnická

Připomínka – RMČ požaduje na návrhové ploše pro komerční využití (W) snížení výšky z v3 na v1 (především z důvodu, že výškový limit u staveb je vždy stanoven po atiku domu z uliční řady, tedy hřeben střech, ať již sedlové nebo rovné odstupňované, bude mít další prostor na navýšení, cca 3 a více metrů). Požadavek akcentuje okolní výšku komerčních budov, vč. stávajícího objektu elektrorozvodny. V souvislosti s plánovanou realizací tzv. Hapalova parku, na který má návrhová plocha W (komerce) navazovat, RMČ požaduje snížení výškového limitu komerčních budov.

 

Zi-11 Růženin dvůr

Připomínka – RMČ požaduje celé návrhové území S/a1 (Zi-11) a území Kynologického klubu Zetor Brno, z. s. ponechat podle nyní platného ÚPmB. Vklínění celé lokality, určené pro sport v předstupni chráněné krajinné oblasti, je značně nevhodné. V rámci ochrany přírody této lokality, která plynule navazuje na CHKO Moravský kras, je nutné a žádoucí ponechat celou oblast nyní navrhovanou pro plochy sportu jako lokalitu krajinné zeleně.

 

Zi-14 Pálavské náměstí

Připomínka – RMČ nesouhlasí s rozšířením navrhované plochy pro bydlení B/r2 na úkor posledních zelených ploch Z, které navazují na prostor vyhlídkového místa na Pálavském nám.

Dále RMČ nesouhlasí s rozšířením navrhované plochy pro bydlení B/r2 na úkor odstranění vyhlídkového místa na Pálavském nám. Rozšíření funkční plochy B/r2 zahrnuje odstranění zelených ploch a zrušení celé tzv. Vyhlídky, což je pro samosprávu MČ Brno-Vinohrady naprosto nepřijatelné. Požadujeme celou návrhovou plochu (Zi-14) (kromě plochy pro veřejnou vybavenost V/v2) ponechat dle současného ÚPmB.

RMČ požaduje změnit funkční a prostorové využití v rámci návrhové plochy Zi-14, plochy veřejné vybavenosti V/v2 (konečná trolejbusů) na plochu dopravy D/v2 (viz mapa). Požadavek na změnu vychází ze zadané studie-technického prověření výstavby tramvajové trati z MČ Brno-Židenice (od konečné tram. č. 12 – Juliánov) do MČ Brno-Vinohrady se zakončením v prostoru Pálavského náměstí, v místě požadované změny.

 

Zi-15 Odkaliště Hády západ

Připomínka – RMČ požaduje změnu návrhového území pro sport S/o2 na plochu zeleně Z. V těsné návaznosti na nyní navržené plochy sportu navazují plochy pro komerční vybavenost, které v sobě zahrnují čerpací stanice, opravnu automobilů, prodejnu automobilů a další komerční stavby. Již v současné době je celá lokalita značně civilizačně zatížená. Vysoká hustota zalidnění sídliště Vinohrady neumožnuje již další zvyšující se koncentraci obyvatel v této lokalitě za účelem sportovních aktivit. Plocha pro sport za těmito komerčními stavbami, a to v souvislosti s plánovaným vznikem velkého parku, není pro tuto lokalitu vhodná.

Požadovaná plocha zeleně v dotčené ploše (Zi-15) plynule naváže na ostatní plochu zeleně, zamýšlenou na realizaci tzv. Hapalova parku a vytvoří kompaktní funkční celek.

 

Zi-16 Odkaliště Hády východ

Připomínka – RMČ požaduje v návrhové ploše pro sport snížení výškového limitu z S/a2 na S/a1 (především z důvodu, že výškový limit u staveb je vždy stanoven po atiku domu z uliční řady, tedy hřeben střech, ať již sedlové nebo rovné odstupňované, bude mít další prostor na navýšení, cca 3 a více metrů). Navrženou plochu pro sport v této lokalitě RMČ považuje za dostatečnou možnost pro trávení volného času obyvatel, a to s návazností na nově zbudovaný park. Zdejší návrhová lokalita pro plochu sportu se doplňuje s funkční plochou pro komerci a plánovanou výstavbou tzv. Nových Vinohrad. Rovněž RMČ požaduje nerozšiřování plochy pro komerční vybavenost o území krajinné oblasti. Tento požadavek již navazuje na usnesení RMČ ze dne 14.10.2019.

 

Text s mapu je dostupný i na webových stránkách úřadu MČ Brno-Vinohrady. http://www.vinohrady.brno.cz/