Únor 2022

Ukázka stavu chodníku na ulici Mikulovské. Opraven dlážděním bude letos.


Vážení vinohradští spoluobčané,

začátek nového roku, který jsme docela nedávno přivítali, je plný obav, ale též nadějí. Na mysli mám již třetím rokem obtěžující pandemii infekčního onemocnění označovaného jako covid 19 a další jeho modifikace či mutace. Skutečně s letošním rokem jsme nedobrovolně vstoupili do třetího roku společného a nedobrovolného soužití (dá-li se to tak nazvat) s touto infekční nemocí. Ta nemoc do naší společnosti přinesla nejen mnoho utrpení nemocných a zapříčinila či způsobila četná úmrtí, ale též zdařile rozlomila vedví naši společnost v pohledu na její podstatu a řešení našeho zápasu s ní. Ta nemoc má již nyní na svědomí značný zásah do našeho sociálního i ekonomického života. Naděje, o které se zmiňuji na počátku úvodníku a která snad přichází s novým rokem, spočívá ve vytlačování až vytlačení silně nebezpečné  koronavirové mutace delta mutací omikron. Ta vzala svůj původ v Jižní Africe a pro nás bude zřejmě nejdůležitější, že ač značně nakažlivější (odborně řečeno silně virulentní) ve srovnání s ostatními předcházejícími covidovými variantami, zdaleka nezpůsobuje, zdá se, tak drtivý až fatální průběh onemocnění. Zřejmě tedy omikronová verze nebude tak nebezpečná; její projevy podle odhadů stále většího počtu studií budou veskrze mírné, mírnější či dokonce nijaké. Jistě si všichni přejeme, aby to tak skutečně bylo. Aby již byl učiněn konec omezením, respirátorům, obavám a vychýlenému životu vůbec. Věřme, že letošní rok bude rokem konce covidové pandemie, rokem konce podivného žití.

Vážení Vinohraďané, covidová chapadla dosáhla pochopitelně i na Vinohrady. Vše, co se odehrávalo a odehrává na území republiky, se odehrává pochopitelně i v naší městské části. I nás se dotknula četná omezení a musely být přerušeny některé naplánované kroky. Pandemie neblaze zasáhla i do oprav našich chodníků. Opravy dlážděním zdařile proběhly rok před pandemií v roce 2019, na trase od Pálavského náměstí po ulici Bořetickou. V roce následujícím, tedy v roce 2020, musel být však tok oprav přerušen. Vládní opatření, nemoci či karantény pracovníků zabránily v pokračování prací. Loni jsme ovšem mohli opět v dláždění chodníků pokračovat. Byla vydlážděna trasa od Pálavského náměstí až po ulici Vlčnovskou a provedeny všechny potřebné úpravy terénu kolem vydlážděných chodníků. Ohlasy, které od Vás dostávám, jsou veskrze povzbudivé a pochvalné. Opravy se nelíbí snad jen opozici. Chválíte dobře odvedenou práci zaměstnanci firmy i pěkný vzhled chodníků a jejich okolí. V neposlední řadě někteří poukazujete i na to, že se po nově položené dlažbě dobře chodí, což je zřejmě nejpodstatnější ukazatel. Pochopitelně budeme i v příštím období v opravách chodníků dlážděním pokračovat, neboť právě v těchto krocích spatřujeme jednu z nejdůležitějších činností vinohradské radnice. Letos budou opravy nadále pokračovat. Budou vydlážděny chodníky před domem na Mikulovské 9, včetně přístupových chodníků k domům na Mikulovské 8 a Mikulovské 9. Podotýkám, že chodníky před těmito domy nejsou v nejlepším stavu a dláždění se uskuteční z podnětu obyvatel této lokality. Špatný stav chodníků i přání občanů určily letošní dláždění na dvou dalších místech – na trase od ulice Bořetické po ulici Věstonickou (včetně osazení nového zábradlí při sestupu k trolejbusové zastávce) spolu s opravou chodníku, jdoucímu kolem domu na Bořetické 8 (nad placeným parkovištěm). Chodník v tomto místě je ve velmi nevhodném stavu; „ujíždí“ ze svahu a jeho oprava bude zřejmě poněkud náročnější. Třetí lokalitou, ve které letos bude položena nová dlažba, je chodník jdoucí od Pálavského náměstí na Bzeneckou ulici (podél areálu bývalé základní školy). I zde je chatrný stav pěší komunikace všem povýtce patrný (trochu se nám to i rýmuje). Opravy chodníků budou, jak proponováno výše, pokračovat v dalších etapách. Určeny jsou opravy dlážděním na Velkopavlovické ulici, na Mikulovské ulici a v dalších místech. I zde byl rozhodující stav chodníků i přání a požadavky obyvatel.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám klidný a bílý konec zimy (to hlavně dětem). Přejme si konec té koronavirové blamáže a věřme v její konec v průběhu roku. Prý je to nadějné. Tak tedy mnoho zdraví a radosti ze života.

Jiří Čejka, starosta